A Xiaomi jóvoltából egy új, hat hétig tartó nyereményjátékot indít a Trend FM. A játékban összesen harminc darab külső akkumulátor nyerhető meg június 11. és július 20. között. Ehhez mindössze annyira van szükség, hogy helyesen kell válaszolni a minden hétköznap reggel rádiónk Reggeli Monitor című műsorában hallható, a trendfm.hu weboldalon vagy a rádió Facebook-oldalán olvasható, hetente változó kvíz kérdésre. Minden nap a tizedik helyes válaszadó viheti haza a nyereményt, amit az Ingram Micro Magyarország Kft, a Xiaomi mobiltelefonok és okos eszközök hivatalos magyarországi forgalmazója biztosít.

Eheti kérdésünk:

Milyen operációs rendszert használnak a Xiaomi telefonok?

  • A válasz - Android
  • B válasz - Windows Phone
  • C válasz - IOS

A megfejtéseket az info@trendfm.hu e-mail címre, a +36-70/2 942 942-es telefonszámon, SMS-ben, Viber vagy Facebook üzenetben várjuk!

 

Eddigi nyerteseink:

Június 11. Kulik Júlia

Június 12. Gazdag András

Június 13. Bedő Péter

Június 14. Viszlai Tibor

Június 15. Faragó Balázs

Június 18. Vincz Éva

Június 19. Szabó Ágnes

Június 20. dr. Tábori Iván

Június 21. Ivanics Gergő

Június 22. Musitz Balázs

Június 25. Sengel Ákos

Június 26. Gál Imre

Június 27. Grébel Szabolcs

Június 28. Kovács Katalin

Június 29. Varga György

Július 2. Ledacs-Kis Zsolt

Július 3. Faith Balázs

Július 4. Pecznyik Viktória Laura

Július 5. V. Nagy Attila

Július 6. Bíró Nándor

Július 9. Tábor Tamás

Július 10. Vodicska Zsófia

Július 11. Csőke Patrícia Nóra

Július 12. Varga Mária

Július 13. Pakot Reni

Július 16. Seres Katalin

Július 17. Staub Ákos

Július 18. Horváth Ádám

Július 19. Bisinger Péter

Július 20. Surányi Zsolt

 

Gratulálunk nekik!

 

Játékszabályok

A jelen játékban a Szervező, illetve a szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Műsor-Hang Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út. 78/b.; a továbbiakban: Társaság), mint a Trend FM 94.2 rádió, továbbá a www.trendfm.hu internetes sajtótermék tartalomszolgáltatója és a Trend FM Facebook-oldalának üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A Játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék 2018. június 11. napján kezdődik és 2018. július 20. napjáig tart.

4. A Játék menete

4.1. Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a Trend FM 94.2 rádióadásában, vagy a trendfm.hu weboldalon vagy a Facebook-oldalán található kérdésre válaszoljon. A válaszokat a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad. A Játék időtartama alatt a Szervező naponta csak egy helyes regisztrációt/választ fogad el.

A helyes megfejtést az info@trendfm.hu e-mail címre, a +36-70/2-942-942 telefonszámra SMS vagy Viber üzenet formájában, továbbá Facebook üzenet formájában várjuk!

4.2. Nyertes kiválasztása

Minden hétköznap a 10. helyes megfejtés beküldője kerül díjazásra.

A helyes megfejtést beküldők közül naponta a 10. helyes megfejtőt 1 darab 10 mAh-s külső akkumulátorral díjazzuk.

A nyereményjáték teljes ideje alatt 30 darab külső akkumulátor kerül átadásra.

4.3. A nyertesek értesítése

A játékban való sikeres napjától számított legkésőbb 3 munkanapon belül a nyertessel a Szervező telefonon/e-mail útján felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

4.4. A nyeremény átadása

A nyertes Játékos a nyereményt a Társaság székhelyén személyazonossága igazolását követően veheti át. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül.

4.5. Kizárás a Játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

– a Szervező megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol;

– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

– bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

– a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

– jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

5. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6. Adatvédelem és adatkezelés

A Társaság kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

Adat típus:

Cél:

Jogalap:

Időtartam:

Játékban részt vevő természetes személy neve

Játékban részt vevő azonosítása,

Játékban való részvétel,

Helyes válaszok időbeli rangsorolása lebonyolítása,

Nyeremény kézbesítése/átadása,

Játékban részt vevő értesítése,

egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása

6 hónap

Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe

Játékban részt vevő azonosítása,

Játékban való részvétel,

Helyes válaszok időbeli rangsorolása lebonyolítása,

Játékban részt vevő értesítése,

egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása

6 hónap

Játékban részt vevő természetes személy telefonszáma

Nyereményről történő értesítés

az érintett önkéntes hozzájárulása

6 hónap

 

A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Műsor-Hang Zrt.,

1133 Budapest, Váci út 78/b.,

info@trendfm.hu

Ha a Játékos, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a Játékos tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

7. Kapcsolat

A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 9 és 17 óra között a 06-1/888-1500-s telefonszámon vagy az info@trendfm.hu.hu e-mail címen lehet.

8. Vegyes rendelkezések

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.